Kyrkan är ett resultat av att Drev och Hornaryds socknar gemensamt uppförde en kyrka åren 1866–67. Förslag om gemensam kyrka för de båda församlingar väcktes redan 1831 av biskop Esaias Tegnér. Hornaryds kyrka revs medan Drevs medeltida kyrka bevarades för eftervärlden. Ritningar till Drev-Hornaryds kyrka utarbetades av arkitekt Theodor Anckarsvärd, Växjö. Allhelgonadagen den 1 november 1868 invigdes kyrkan av biskop Henrik Gustaf Hultman.

Den nya kyrkan präglas av både nygotiska och nyromanska inslag. Kyrkobyggnaden är uppförd i sten som både exteriört och interiört är putsad och vitkalkad. Kyrkan utgörs av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt kor i söder, sakristia i öster och tornbyggnad med huvudingång i norr. Tornet är försett med dubbla ljudöppningar och en åttasidig lanternin med en kort spira krönt av en korsglob.

I tornvåningen för klockorna hänger tre klockor. Lillklockan och mellanklockan har överflyttats från Drevs gamla kyrka. Lillklockan med runinskrift anses gjuten under 1300-talet. Mellanklockan är enligt inskrift gjuten 1651 och omgjuten 1751. Storklockan är gjuten av malm från Hornaryds båda kyrkklockor 1867 av C A Norling, Jönköping.

Interiören är av tidstypisk salkyrkokaraktär med tunnvalv över kyrkorummet. En kraftig pilasteromfattning med rundbåge avskiljer koret från kyrkorummet. Koret med sina valvribbor är smyckat med en freskomålning av Olle Hjortzberg med motivet “Kristi himmelsfärd”. Tidigare bestod altarprydnaden av ett kors omgivet av en stor strålkrans med en Jahvetriangel.