- FAKTA OM BRÖLLOPET -

Den nya kyrkan

– Det blev den nya kyrkan –

Kyrkan är ett resultat av att Drev och Hornaryds socknar gemensamt uppförde en kyrka åren 1866–67. Förslag om gemensam kyrka för de båda församlingar väcktes redan 1831 av biskop Esaias Tegnér. Hornaryds kyrka revs medan Drevs medeltida kyrka bevarades för eftervärlden. Ritningar till Drev-Hornaryds kyrka utarbetades av arkitekt Theodor AnckarsvärdVäxjö. Allhelgonadagen den 1 november 1868 invigdes kyrkan av biskop Henrik Gustaf Hultman[1]

Den nya kyrkan präglas av både nygotiska och nyromanska inslag. Kyrkobyggnaden är uppförd i sten som både exteriört och interiört är putsad och vitkalkad. Kyrkan utgörs av ett rektangulärt långhus med ett halvrunt kor i söder, sakristia i öster och tornbyggnad med huvudingång i norr. Tornet är försett med dubbla ljudöppningar och en åttasidig lanternin med en kort spira krönt av en korsglob.

I tornvåningen för klockorna hänger tre klockor. Lillklockan och mellanklockan har överflyttats från Drevs gamla kyrka. Lillklockan med runinskrift anses gjuten under 1300-talet. Mellanklockan är enligt inskrift gjuten 1651 och omgjuten 1751. Storklockan är gjuten av malm från Hornaryds båda kyrkklockor 1867 av C A Norling, Jönköping. [2]

Interiören är av tidstypisk salkyrkokaraktär med tunnvalv över kyrkorummet. En kraftig pilasteromfattning med rundbåge avskiljer koret från kyrkorummet. Koret med sina valvribbor är smyckat med en freskomålning av Olle Hjortzberg med motivet “Kristi himmelsfärd“. Tidigare bestod altarprydnaden av ett kors omgivet av en stor strålkrans med en Jahvetriangel.

Den gamla kyrkan

– Det blev inte den gamla kyrkan –

Men har du bil, åka gärna förbi den och titta. Den står öppen varje lördag mellan 10 och 18.
Drevs gamla kyrka är den äldsta bevarade kyrkan i Kronoberg och uppförd i romansk stil. Den kan dateras tillbaka till omkring 1170 och fungerade som sockenkyrka fram till 1868, då den gemensamma Drev-Hornaryds kyrka stod klar. Kyrkan blev redan i samband med en visitation 1831 i Sjösås, Drev och Hornaryds pastorat, utdömd av stiftets biskop Tegnér, som ansåg den vara otjänlig. Den gamla kyrka stod tom, övergiven och förfallen i många år innan initiativ till en restaurering väcktes under början på 1900-talet.

Under 1940- och 1950- talen restaurerades kyrkan och den är idag öppen för besök. Därigenom räddades en verklig klenod bland Värends medeltida kyrkor. Kyrkobyggnaden som är byggd av gråsten består av ett rektangulärt långhus, med kor och absid i öster. Kyrkan har tidigare varit försedd med sakristiavapenhus och ett klocktorn uppfört av trävirke under 1700-talet. Dessa byggnadsdelar revs och försåldes när kyrkan övergavs. När kyrkan åter tagits i bruk uppfördes 1958 en ny klockstapel norr om kyrkogården på andra sidan landsvägen. Två gamla kyrkklockor som vid förfallet togs tillvara finns nu i Drev-Hornaryds kyrka och Lillklockan, den mindre av dessa, är försedd med runtext. Utmed kyrkans ena vägg står ett par gravhällar med inskrift från 1700-talet, därtill finns ett antal äldre gravvårdar bevarade på kyrkogården.  I kyrkan finns många spännande detaljer som ett altare av murad sten med en relikgömma, ett triumfkrucifix, en madonnabild från 1200-talet och dubbla läktare med genusperspektiv. I dopfunten har många barn döpts, bland annat blivande brudgummen Lars Jonas Bång år 1968.

 

Jenny och Jonas gifte sig. ~ Småland 1 juli 2017 ~ I nöd och lust ~ 

logo-sm-w-50